Regulamin konkursu na profilu Biegniesz.pl

Regulamin konkursu na profilu Biegniesz.pl
.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, oraz zasady przeprowadzania Konkursów prowadzonych na profilu Biegniesz.pl na portalu społecznościowym Facebook.com.
 2. Organizatorem Konkursów („Organizator”) jest Alte Studio z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 63/19, 00-712 Warszawa, będącym właścicielem portalu Biegniesz.pl
 3. Konkursy są przeprowadzone przez Organizatora w ramach portalu społecznościowego Facebook.com, („Serwis Facebook”) https://www.facebook.com/Biegnieszpl-1801410500105627
 4. Na potrzeby Konkursów przyjmuje się następujące definicje: 1) „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil Biegniesz.pl w Serwisie Facebook.com przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do profilu Biegniesz.pl na portalu Facebook.com; 2) „Komisja Konkursowa” – grupa osób powołana przez Organizatora do rozstrzygania spraw związanych z Konkursami sposób powołania Komisji Konkursowej określa Organizator; 3) „Konkursy – akcje mające na celu promowanie usług i idei Organizatora lub organizowanych przez inne podmioty; 4) „Nagroda” – nagroda opisana w rozdziale 4 ust. 1 Regulaminu; 5) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie spełniająca wymagania wskazane w rozdziale 2 ust. 3 Regulaminu; 6) „Wpis Konkursowy” – zamieszczony przez Organizatora na profilu Wpis z informacją o Konkursie, Nagrodach oraz Zadaniu Konkursowym; 7) „Zadanie Konkursowe” – opisane we Wpisie Konkursowym pytanie; 8) „Zwycięzca” – Uczestnik będący autorem najciekawszego, zdaniem Komisji Konkursowej, rozwiązania Zadania Konkursowego i zdobywcą Nagrody.
 5. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani powiązane z podmiotami będącymi właścicielami lub zarządzającymi serwisem społecznościowym Facebook.
 6. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

Rozdział 2. Warunki uczestnictwa w Konkursach

 1. Udział w Konkursach oraz udostępnianie danych, związane z uczestnictwem jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. W Konkursach nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursów, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, powinowatych do drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 2, w Konkursach mogą brać udział osoby fizyczne, które: 1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 2) posiadają konto osobiste w Serwisie Facebook („Profil”), założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook; dane zawarte na profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością i regulaminem Serwisu Facebook.
 4. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursach, mogą przystąpić do danego Konkursu. Przystąpienie do danego Konkursu następuje z chwilą wypełnienia Zadania Konkursowego poprzez publikację na profilu Biegniesz.pl pod Wpisem Konkursowym odpowiedzi na Zadanie Konkursowe opisane we Wpisie Konkursowym przez Organizatora.
 5. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3. Zasady i przebieg konkursów

 1. Konkursy prowadzone są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nagrody przyznawane będą przez Organizatora za najciekawsze rozwiązanie Zadania Konkursowego, każdorazowo określonego w treści Wpisu Konkursowego zamieszczonego na profilu Biegniesz.pl przez Organizatora.
 3. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu danego Konkursu.
 4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w danym Konkursie.
 5. Informacja o wygranej będzie publikowana w formie komentarza informującego o wygranej pod każdą z nagrodzonych odpowiedzi.
 6. Czas trwania Konkursu będzie każdorazowo określony w treści zamieszczonego przez Organizatora Wpisu Konkursowego.

Rozdział 4. Zwycięzcy i Nagrody

 1. W przypadku konieczności odprowadzenia zryczałtowanego podatku od uzyskanych przez Uczestników Nagród Organizator zwiększy wartość nagrody o kwotę odpowiadającą wartości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od uzyskanej przez Uczestnika nagrody. Kwotę tę Organizator przekaże na rachunek właściwego urzędu skarbowego tytułem należnego podatku dochodowego.
 2. Opis Nagrody, o której mowa w ust. 1 będzie każdorazowo zamieszczany w treści Wpisu Konkursowego zamieszczanego przez Organizatora na profilu.
 3. Wyłonienie Zwycięzców będzie następowało każdorazowo w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.
 4. Po wyłonieniu Zwycięzców Organizator w ciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z nimi w celu ustalenia sposobu przekazania Nagrody. Kontakt nastąpi w formie komentarza pod wpisem Zwycięzcy zawierającym rozwiązanie Zadania Konkursowego lub wiadomości prywatnej przesłanej przez administratora profilu.
 5. Gdy Organizator nie otrzyma w terminie dwóch dni roboczych odpowiedzi mailowej lub wiadomości prywatnej na wpis powiadamiający o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę.
 6. Nagroda zostanie przesłana pocztą lub kurierem na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Organizatora odpowiedzi zwrotnej oraz danych adresowych. W przypadku, jeśli Nagrodami są pakiety startowe na imprezy biegowe nagrody będą do odbioru u organizatorów danej imprezy.
 7. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody, a Komisja Konkursowa dokona wyboru kolejnego Zwycięzcy, który uczestniczył w Konkursie Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Zwycięzca nie może dokonać zmiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny. Nie może również przekazać jej na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

Rozdział 5. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców w Serwisie Facebook pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, a Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Zwycięzcy.
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania danego Konkursu kreatywnego wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniach sprzecznych z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu poprzez naruszenie praw autorskich, innych praw własności intelektualnej lub dóbr prawem chronionych. Informacje w przedmiocie wykluczonych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: redakcja@biegniesz.pl. W przypadku sytuacji spornych lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. W ramach niniejszej procedury decyzje Komisji są ostateczne.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia wykluczyć Uczestnika. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie kreatywnym.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursach kreatywnych Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursach tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 1) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook; 2) biorą udział w wybranym Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook; 3) prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w prawa i dobra prawem chronione osób trzecich; 4) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek; 5) używają zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont w Serwisie Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw pozostają bez wpływu na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

Rozdział 6.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursach prowadzonych na profilu Organizatora w serwisie Facebook jest Alte Studio z siedzibą w Warszawie, ul. Bluszczańska 63/19, 00-712 Warszawa.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia Zwycięzców i wydania im Nagród. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do nich i ich poprawiania.

Rozdział 7.Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące danego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres redakcja@biegniesz.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia danego Konkursu, w przeciwnym razie reklamację nie będą rozpatrywane.
 2. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pocztą elektroniczną.
 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisję Konkursową.
 4. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w sprawach dotyczących Konkursów, Uczestnik poza uprawnieniami określonymi w niniejszym Regulaminie, ma prawo do dochodzenia roszczeń przez sądem.

Rozdział 8.Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

 1. Wszelkie informacje o Konkursach zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna: 1) na stronie profilu Biegniesz.pl w Serwisie Facebook.
 3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem: 1) drogą elektroniczną na adres redakcja@biegniesz.pl .
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.