Regulamin

Regulamin
regulamin § 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem URL http://www.biegniesz.pl, zwanego dalej „Serwisem” lub „Portalem”".
Właścicielem serwisu jest firma Alte Studio, NIP 125-082-83-96, zwana w dalej "Administratorem".
Adres Serwisu - http://www.biegniesz.pl
Każda osoba uczestnicząca i korzystająca z Serwisu staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
Przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie dostępne jest dla każdego Niezarejestrowanego Użytkownika z tym, że korzystanie z usług dodatkowych Serwisu wskazanych w niniejszym regulaminie wymaga dokonania Rejestracji w Serwisie.
Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zaznaczenie okienka wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczącymi polityki ochrony prywatności.
Administratorem Danych firma Alte Studio, NIP 125-082-83-96.
Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie, oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z Portalu.
Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

§ 2 Zasady korzystania

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Serwis umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom dokonywanie: dodawania komentarzy do treści publikowanych na łamach Portalu tworzenie własnych, spersonalizowanych list publikacji w celu szybszego dostępu do interesujących go treści. Administrator prowadzi jedynie serwis ogłoszeniowo – informacyjny, w którym dostępne są informacje zamieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników. Administrator jest podmiotem umożliwiającym dodawanie ogłoszeń i reklam. Ponadto Serwis oferuje możliwość założenia i funkcjonowania kont Użytkowników w celu wymiany informacji pomiędzy nimi. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne. Na potrzeby korzystania z Portalu wprowadza się następujące oznaczenia: Użytkownik Niezarejestrowany - każdy użytkownik sieci Internet przeglądający strony Użytkownik lub Użytkownik Zarejestrowany - osoby fizyczne, które ukończyły 12 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej korzystające z Serwisu które dokonały rejestracji w serwisie i utworzyły Konto.

§ 3 Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu stacja Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: Monitor z rozdzielczością większą bądź równą 1024x768px ze stałym dostępem do sieci Internet. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Serwis informuje Użytkowników, iż korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem. Serwis zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta użytkownika przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

§ 4 Czynności w serwisie

Każdy rejestrujący się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie. Informacje zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom. W ramach korzystania z Serwisu Zarejestrowany Użytkownik Uprawniony jest do: swobodnego przeglądania treści serwisu po uprzednim zalogowaniu, odtwarzania na własny użytek osobisty dostępnych w ramach serwisu materiałów zamieszczania komentarzy i ocen pod materiałami dostępnymi w ramach serwisu tworzenie własnych, prywatnych list publikacji

§ 5 Konta

Konto użytkownika może zostać usunięte w przypadku rażącego łamania powyższych zasad. Jeden użytkownik może zakładać dowolną ilość kont, o ile te są należycie wykorzystywane.

§ 6 Publikacje

Umieszczając materiały w serwisie zarejestrowani Użytkownicy oświadczają, iż: posiadają do nich pełnię praw autorskich, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz że posiadają tytuł prawny do dysponowania materiałami i ich publikacji w ramach Serwisu nie naruszają żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz prawa patentowego nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, czy praw osób trzecich Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w materiałach przez niego publikowanych w ramach Portalu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek podejrzeń w związku z publikacjami, o których mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej, Administrator ma prawo tymczasowo wycofać materiały zamieszczone w Serwisie, zawiadamiając o powyższym Użytkownika i wskazując czas na wyjaśnienie wątpliwości i ustalenie stanu faktycznego.

§ 7 Komentarze

Możliwość dodawania opinii i komentarzy do treści Serwisu nie dotyczy Użytkowników Niezarejestrowanych. Czynności, o których mowa w ust. 1 wymagają zarejestrowania się na Portalu. Użytkownik publikując swoje wpisy reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach Serwisu. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach treści sprzecznych z prawem, nieprawdziwych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne, obraźliwych i szkalujących. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników wpisów o charakterze reklamowym oraz linków do stron, których tematyka związana jest z nielegalnym rozpowszechnianiem oprogramowania i innych dzieł objętych prawem autorskim. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 5 i 6.

§ 8 Odpowiedzialność

Serwis nie pobiera żadnych prowizji od transakcji zainicjowanych za pośrednictwem Serwisu między Użytkownikami. Nie jest również odpowiedzialny za ich przebieg i wynik. Spod odpowiedzialności Serwisu wyłączone są również wszelkie, zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez inne osoby z przyczyn od niego niezależnych ich hasła i loginu. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu maja zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres mailowy kontakt@biegniesz.pl Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko adres, login, przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

§ 10 Postanowienia końcowe

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie http://www.biegniesz.pl/regulamin oraz przesłaniu jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres zarejestrowanego Użytkownika. Czynności podjęte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu i żądać usunięcia założonego w konta użytkownika. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanych przerwach w działaniu strony z 1 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie http://www.biegniesz.pl, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Administrator podejmuje starania , aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników.
Regulamin opublikowany został na http://www.biegniesz.pl/regulamin
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2017.